Olew olewydd: ei Fudd-daliadau Iechyd a Faint i'w Ddefnyddio

Olew Athena oedd yr olew olewydd i'r Groegiaid hynafol, ond dim ond yn fwy diweddar y deallwyd gwerth llawn yr anrheg werthfawr hwn. Mae'n ymddangos bod olew olewydd ychwanegol , sy'n cael ei gael drwy wasgu'r olewydd yn oer a gwahanu'r olew o'r past trwy'r wasg neu ganolbwyntio, yn eithaf da i'ch iechyd.

Yn gyntaf, mae olew olewydd yn ffynhonnell dda o asidau brasterog omega-3, a geir hefyd mewn pysgod olewog (yn hytrach na pysgod fferm) sy'n codi fel eog, ac sy'n bwysig wrth atal clefyd cardiofasgwlaidd.

Mae olew olewydd hefyd yn ffynhonnell dda o asidau brasterog omega-6, y mae'r corff yn trawsnewid i mewn i prostaglandinau, sylweddau sy'n gallu rhwystro llid a helpu i reoleiddio gweithrediad y galon, yr iau a'r arennau. Mae ymchwil diweddar wedi dangos, er mwyn cael y budd mwyaf o asidau brasterog omega-3 ac omega-6, mae angen i chi eu hongian yn y gymhareb briodol, sef un rhan omega-3 i 10 rhan omega-6. Gyda'i gilydd, dyna'r gymhareb y maent yn bresennol ynddi mewn olew olewydd. Mewn cymhariaeth, mae llawer o elfennau eraill yn y diet Die yn cynnig cymarebau rhwng ugain a hanner i un.

Mae olew olewydd hefyd yn gwrthlidiol pwerus; yn ôl erthygl a gyhoeddwyd yn rhifyn 1 Medi 2005 o Natur (gweler Crynodeb y Golygydd), mae'r olew olewydd olewyddol yn cynnwys cyfansawdd gwrthlidiol "gyda gallu a phroffil yn debyg iawn i ibuprofen."

Gallai hyd yn oed wneud mwy; Mae Giuseppe Caramia, clinigydd Eidalaidd, yn nodi bod cyffuriau gwrthlidiol yn gyffredinol wedi cael eu dangos i frwydro yn erbyn canser, ac yng ngoleuni tebygrwydd olewantal i ibuprofen, dywed ei bod yn rhesymol i debyg bod olew olewydd yn disgyn i'r dosbarth hwn o sylweddau.Yn olaf, gall olew olewydd gyfrannu at les mewn henaint: mae Antonio Capurso, Athro Gerontoleg ym Mhrifysgol Bari, wedi datgan bod olew olewydd yn lleihau colesterol LDL - y math sy'n clogio'r rhydwelïau - ac yn codi colesterol HDL, sy'n yn fuddiol yn lle hynny (mae gan Gymdeithas y Galon America drafodaeth fanylach ar hyn), ac mae olew olewydd yn gwrthocsidydd pwerus, sydd, yn arbennig, yn ymddangos i atal canser y colorectal.Roeddwn wedi clywed am effeithiau olew olewydd ar colesterol a chanser o'r blaen, ond dywedodd hefyd fod astudiaeth barhaus y mae ef a'i staff yn ei gynnal yn dangos bod olew olewydd yn helpu i gadw swyddogaethau gwybyddol yn yr henoed (Gweler y crynodeb o'r erthygl a gyhoeddwyd yn Niwroleg ) : Maent yn astudio grŵp o bobl 65-85 oed dros gyfnod o 10 mlynedd, ac yn canfod bod y rhai a oedd yn bwyta 1/3 cwpan o olew olewydd y dydd yn tueddu i fyw'n hirach ac yn well na'r rhai na wnaethynt, tra bod y rhai a oedd yn bwyta 1 / 2 gwpan y dydd yn sylweddol llai tebygol o ddatblygu dementia.

Yn fyr, mae datganiad FDA yr Unol Daleithiau, "Mae tystiolaeth wyddonol gyfyngedig a pheidio â bod yn bendant yn awgrymu y gallai bwyta tua 2 llwy fwrdd (23 gram) o olew olewydd bob dydd leihau'r risg o glefyd coronaidd y galon oherwydd y braster mono-annirlawn mewn olew olewydd. budd, olew olewydd yw disodli swm tebyg o fraster dirlawn ac nid yw'n cynyddu cyfanswm y calorïau rydych chi'n eu bwyta mewn diwrnod, " efallai yn ofalus. Os ydych mewn iechyd da, bydd 2 llwy fwrdd bob dydd yn sicr ydych chi'n dda, mewn sawl ffordd.

Ac mae hyn yn dod â ni i'r hyn y dylech edrych amdano. Er bod yr FDA yn dweud olew olewydd wych, yr hyn yr ydych wir ei eisiau yw olew olewydd ychwanegol, sydd o ansawdd uwch ac mae ganddo grynodiadau uwch o'r cyfansoddion gwrthocsidydd a gwrthlidiol.Y peth pwysig yw eich bod yn gwirio'r label i wneud yn siŵr bod yr olew yn cael ei wasgu'n ystad ac wedi'i botelu - mae yna, alas, twyll sylweddol yn y diwydiant olew olewydd. Dylai fod yn wyrdd, ond nid yw'n wyrdd yn rhy wych, a pheidiwch â chael ei ddileu gan gymylau, sy'n golygu nad yw wedi'i ffileinio. Byddwch yn wyliadwrus, ar y llaw arall, o olew mewn caniau na allwch chi eu gweld, a hefyd o olewau pale iawn neu olewau melyn: mae olewau Pale yn sicr wedi cael eu hidlo ac efallai eu bod wedi'u torri gydag olewau llai iach eraill, ond efallai y bydd olewau melyn dwfn bod yn hen / rancid.

Darllenwch yr erthygl hon am ragor o dwyll yn y diwydiant olew olewydd ychwanegol, sut i ddewis a storio olewau, a sut i'w defnyddio.

Sut i ddefnyddio eich dau lwy fwrdd bob dydd?

Yr ateb mwyaf amlwg yw salad, neu slice o fara crwstus.

Ond dyma rai opsiynau eraill:

Mwy am ddewis olew olewydd, ei storio a'i ddefnydd

[Wedi'i olygu ar 26 Mehefin, 2016 gan Danette St. Onge]