Sut i Grilio'n briodol

P'un ai golosg neu nwy, gallwch grilio fel pro

Yn ei ffurf fwyaf sylfaenol, caiff grilio ei wneud trwy roi bwyd yn uniongyrchol dros fflam poeth. Yn yr hen ddyddiau, roedd hyn yn golygu tân a rhyw fath o groes iddo er mwyn cadw'r cig rhag syrthio i'r fflamau. Heddiw gall fod yn unrhyw beth o gril siarcol bach bach o $ 20 i gril nwy $ 15,000 adeiledig. Mae yna lawer o glychau a chwibanau ar griliau y dyddiau hyn, ond nid yw pethau sylfaenol y grilio byth yn newid. Felly, unwaith y byddwch chi'n dysgu'r ffordd briodol o grilio, ni fydd yn bwysig pa fath o gril sydd gennych.

(Wrth gwrs, os ydych chi'n gweithio gyda gril siarcol mae'n rhaid i chi ddysgu i adeiladu'r tân a rheoli'r gwres.) Cael triniaeth ar wres y gril a bydd y bwyd rydych chi'n ei goginio yn eich gwneud yn feistr gril mewn unrhyw bryd.

Aseswch y Tymheredd

Wrth goginio bwydydd poeth a chyflym, rydych chi eisiau i'ch tân yn uchel. Ar gyfer toriadau tenau o gig ac eitemau llai fel cwnabiau, stêcs, chops, byrgyrs, a chŵn rydych am droi'r gwres a choginio'n gyflym. Mae hyn yn golygu bod angen i chi gadw llygad agos ar y gril, ac yn bwysicach fyth, y bwyd.

Yn gyflym ac yn gyflym, fodd bynnag, nid yw'r ffordd i grilio popeth. Mae pysgod, cyw iâr, llysiau a ffrwythau (ie, ffrwythau) wedi'u hailio'n well ar dymheredd is; anelwch at wres canolig gyda'r bwydydd hyn. Ar gyfer gril nwy mae hyn yn golygu troi i lawr y pibellau, ac ar gyfer golosg, mae'n golygu adeiladu tân llai. Mae angen i chi barhau i wylio'r bwydydd hyn yn agos, ond yn gyffredinol byddant yn cymryd mwy o amser i goginio oherwydd y tymheredd is.

Os ydych chi'n defnyddio gril nwy, mae'r dials tymheredd yn arwydd da o ba mor uchel neu isel yw'r gwres. Ond os oes gennych gril golosg, sut wyt ti'n gwybod sut mae gwres canolig-uchel poeth? Mewn gwirionedd mae dull y gallwch ei weithredu gan ddefnyddio eich llaw yn unig. Mae'r rheol yn ofalus! - rhowch eich llaw ychydig uwchben y graig coginio a dechrau cyfrif yr eiliadau nes na allwch oddef y gwres a theimlo y bydd eich croen yn llosgi.

Po hiraf y gallwch chi ddal eich llaw yno, yn amlwg, y lleiaf fydd y gwres. Mae hyn yn wir am nwy yn ogystal â siarcol. Y canllawiau i'w dilyn yw:

Symud Eich Bwyd

Efallai eich bod wedi clywed y dylech adael y bwyd ar ei ben ei hun nes ei bod hi'n amser ei droi. Mewn gwirionedd, mae'n chwedl na ddylech droi bwydydd yn rhy aml. Troi pan fydd angen; Rydych chi eisiau hyd yn oed yn coginio ac ni allwch wneud hynny dros wres uniongyrchol heb flipping weithiau. Rydych chi hefyd eisiau symud eich bwydydd o gwmpas y gril a manteisio ar yr holl le sydd gennych. Meddyliwch amdano fel hyn: pan fyddwch chi'n rhoi steak ar gril poeth, mae'r grisiau coginio yn creu marciau gril ond hefyd yn cwympo yn y broses. Bydd symud i le newydd pan fyddwch chi'n troi yn rhoi gwell marciau gril i chi.

Y rheswm arall i symud eich bwyd o gwmpas, yn arbennig ar gril nwy, yw osgoi fflamiau. Mae rhwystrau yn debygol o ddigwydd - yn enwedig gyda bwydydd braster uchel fel stêc - a bydd angen i chi fod yn barod ar eu cyfer. Eich bet gorau yw symud bwyd allan o lwybr y fflam (yn lle rhedeg ar gyfer y botel chwistrellu, sydd byth yn syniad da).

Coginio dros Wres Anuniongyrchol

Mae rhai bwydydd sy'n elwa o gael eu coginio i ffwrdd o'r ffynhonnell wres, y cyfeirir atynt fel coginio dros wres anuniongyrchol.

Yn anuniongyrchol grilio yw pan fyddwch chi'n cael y tân ar un ochr i'r gril, a'r bwyd ar y llall. (Ydy, mae hyn yn y bôn yn rhostio, ond cewch y blasau o grilio yn eich bwyd.) Defnyddiwch grilio anuniongyrchol ar gyfer bwydydd mawr fel ieir cyfan, rhostogau cig eidion, raeniau asennau, ac unrhyw ddofednod neu gig arall sydd angen llawer o amser Coginio. Mae grilio anuniongyrchol yn eich galluogi i gael y bwydydd mawr hyn wedi'u coginio trwy'r canol cyn y troadau allanol i siarcol (nid y math o siarcol rydych chi'n ei losgi, ond yn yr un modd ag analluogrwydd).

Gwybod Pan Ei Wneud

Er bod canllawiau amser grilio cyffredinol y gallwch eu defnyddio (fel 7 munud ar gyfer pob modfedd o drwch y stêc), y gwir syml yw bod gwybod pan fydd bwyd yn cael ei wneud yn her. Yr hyn y mae angen i chi ei gofio yw tri chyfreithiau grilio llwyddiannus: Cyfraith 1: Gallwch chi goginio'n hirach, ond ni allwch chi "uncook." Wrth gwrs, mae hyn yn ein harwain i Gyfraith 2: Gall cigoedd dan goginio'ch lladd chi.

Mae hyn yn swnio'n ddifrifol, ond dyna oherwydd ei fod. Cyfraith 3: Yr Ymddiriedolaeth trwy brofi gwirio yw'r offeryn gorau sydd gennych i goginio'r bwydydd i'w rhinwedd gywir, ond mae angen thermomedr cig i sicrhau eich bod yn ei gael yn iawn.

Bydd y pethau sylfaenol hyn yn eich helpu i ddysgu sut i grilio. Ar gyfer technegau grilio sylfaenol cofiwch ddilyn ychydig o reolau.

Sut i Grilio ... Unrhyw beth

 • Sut i Grilio Pysgod
 • Sut i Grilio Stacs
 • Sut i Grilio Burgers
 • Sut i Grilio Llysiau
 • Sut i Grilio Ffrwythau
 • Sut i Grilio Selsig
 • Sut i Grilio Cŵn Poeth
 • Sut i Grill Ribiau ar Gril Nwy
 • Sut i Grill Ribiau ar Gril Golosg
 • Sut i Grilio Cawl
 • Sut i Grilio Pizza
 • Sut i Grilio Shrimp
 • Sut i Grill Cywion Porc
 • Sut i Grilio Tendr Porc
 • Sut i Grilio Eggplant
 • Sut i Grilio Sboncen
 • Sut i Grilio Tomatos
 • Sut i Grilio Twrci
 • Sut i Grilio Corn
 • Sut i Grilio Tatws
 • Sut i Grilio Madarch
 • Sut i Grilio Cops Oen
 • Sut i Grilio Shish Kebabs
 • Sut i Grilio Rack Oen

Yn gyffredinol, mae griliau nwy yn eithaf syml i'w gweithredu. Er bod rhai problemau griliau nwy cyffredin, mae'r rhan fwyaf o'r griliau nwy yn ddibynadwy ac yn gwneud gwaith da o goginio'ch bwyd. Y dyddiau hyn, gallwch chi wario unrhyw le o $ 100 i $ 15,000 ar gril nwy, er mwyn manteisio i'r eithaf ar eich buddsoddiad gril, dylech chi'ch hun ar eich pen eich hun a rhoi gwybod i chi, gan roi'r hyder i chi i goginio'r rhan fwyaf o unrhyw beth.

Yn gyntaf oll, gadewch i ni chwalu un myth: Os ydych chi'n ddyn, nid yw hynny'n golygu eich bod yn cael eich geni gyda genyn sy'n eich gwneud yn griller gwych.

Mae grilio llwyddiannus yn cymryd ymarfer. Fel unrhyw sgil, mae'n cymryd amser ac ychydig o bethau cyn i chi deimlo eich bod chi wedi mynd i lawr, felly rhowch ginio nos Fawrth i'r gril i gael rhywfaint o ymarfer cyn i chi wahodd eich holl ffrindiau i goginio.

Ymgyrch Gas Grill

Ar gyfer toriadau cig tynach fel cwnbab, stêc, chops, byrgyrs, a chŵn poeth yr ydych am eu coginio dros wres uchel a'u coginio'n gyflym. Ar gyfer Pysgod, cyw iâr, llysiau, a ffrwythau rydych am droi'r gwres a'r gril yn arafach. Yn dibynnu ar eich gril, mae'n debyg y bydd lleoliad rhwng canolig ac isel ar y falfiau rheoli yn iawn, ond bydd yn rhaid i chi gadw llygad ar y bwyd er mwyn sicrhau nad yw'n llosgi. Bydd ymarfer yn rhoi gwybod ichi sut i osod eich gril ar gyfer y bwydydd hyn sy'n fwy cain.

Ond ni waeth beth rydych chi'n ei grilio, yn dilyn ychydig o gamau pwysig bob tro y byddwch chi'n coginio, bydd yn sicrhau canlyniad llwyddiannus.

 1. Dod o hyd i'ch gril a throi ar y cyflenwad nwy.
 1. Trowch ar y falfiau rheoli i uchel ac ysgafnwch y gril (dilynwch eich llawlyfr cyfarwyddiadau griliau).
 2. Cynhesu'ch gril. Dylai gril da fod yn boeth tua 10 munud.
 3. Cymerwch frwsh gril a glanhau'r wyneb coginio.
 4. Rhowch eich bwyd ar y gril poeth a ffoniwch o gwmpas. Bydd y bwydydd hyn yn coginio'n gyflym ac os byddwch chi'n eich gadael, bydd y risg o losgi yr hyn rydych chi'n ei grilio.
 1. Troi pan fo angen a chael gwared ar ôl ei wneud.
 2. Gadewch y gril yn rhedeg yn uchel am ychydig funudau.
 3. Cymerwch eich brwsh gril a glanhau'r wyneb coginio.
 4. Trowch oddi ar y falfiau rheoli a'r cyflenwad tanwydd.
 5. Gadewch i'r gril fod yn hollol oeri a disodli'r clawr.

Lid Agored neu Ar Gau?

Mae'r rhan fwyaf o'r griliau nwy yn gweithio orau gyda'r cae ar gau. Dim ond gyda'r gostyngiad y gallant gynhyrchu'r math o wres dwys sy'n angenrheidiol ar gyfer grilio tymheredd uchel. Wrth gwrs, mae'n rhaid i chi gael y cwymp i lawr am goginio tymheredd is i gael bwydydd wedi'u coginio i'r canol ac ar gyfer grilio anuniongyrchol.

Coginio Anuniongyrchol

Mae grilio anuniongyrchol yn gadael i chi grilio'r holl bethau hynny sy'n rhy fawr i eistedd yn uniongyrchol dros dân byw (byddai'r tu allan yn llosgi tra nad oedd y tu mewn yn aros heb ei goginio). Fel rhostio yn eich ffwrn, mae grilio anuniongyrchol yn cymryd amser a thymheredd rheoledig. I osod eich gril nwy ar gyfer grilio anuniongyrchol, dim ond troi rhai o'r llosgwyr wrth adael yr eraill i ffwrdd. Yr hyn sydd ei angen arnoch yw digon o le i osod yr hyn rydych chi'n ei grilio (fel cyw iâr rhost neu gyfan) ar y gril heb unrhyw un o'r llosgwyr sydd ar ei ben ei hun. Os oes gennych gril fawr gyda sawl llosgwr, mae'n well gosod y bwyd hwn yn y canol a goleuo'r llosgwyr ar y naill ochr a'r llall.

Os yw eich gril nwy yn rhy fach ar gyfer y gosodiad hwn, rhowch y bwyd ar un ochr a golewch y llosgydd ar y llall. Bydd yn rhaid ichi gylchdroi'r bwyd i'w goginio'n gyfartal.

Awgrymiadau Ychwanegol

Ar wahân i'r pethau sylfaenol hyn, mae ychydig o bethau eraill y dylech wybod i fod yn griller nwy arbenigol:

Coginio ar Gril Nwy

Ar ôl i chi deimlo eich bod mewn grwp grilio, mae'n amser ymestyn y tu hwnt i'r hamburger a'r ci poeth. Rhowch eich steaks i fyny trwy eu gwisgo cyn coginio, rhowch gynnig ar gyw iâr twrci neu rotisserie gyfan, neu deimlo'n hyderus yn taflu rhes o asennau ar gyfer eich plaid nesaf.

Mae grilio golosg yn llawer mwy o ffurf celf o'i gymharu â grilio nwy. Mae'n rhoi blas grisial a phrofiad mwy dilys i chi, ond nid yw mor gyfleus nac yn rhagweladwy wrth goginio ar gril nwy. Pan ddaw at gril golosg, ni waeth pa mor ddrud nac yn ffansi y gallai fod, nid oes falf rheoli tymheredd. Rydych chi'n rheoli'r gwres wrth i chi adeiladu tân, sut rydych chi'n addasu'r fentrau, a sut rydych chi'n dda rydych chi'n cadw'r clawr.

Felly mae ychydig i ddysgu a meistr.

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi

I fod yn llwyddiannus yn y grilio golosg, mae angen mwy na dim ond y gril a'r golosg. O ble i osod eich gril i adael digon o amser i chi'ch hun, mae yna sawl ffactor i'w gadw mewn cof wrth grilio golosg.

Gofalu am y Golosg

Yn wahanol i gril nwy, ni allwch chi "droi ymlaen" a "diffodd" y gwres gyda gril siarcol. Mae "troi ymlaen" yn gofyn i chi adeiladu tân, ac mae "troi" yn golygu bod rhaid i chi gau'r gril yn iawn.

Gellir cau gril golosg da pan fyddwch chi'n cael ei wneud trwy gau'r clawr a'r fentrau - bydd diffyg ocsigen yn atal y golosg rhag llosgi.

Ond nid yw hynny'n golygu bod y golosg yn ddigon oer i'w drin; bydd y glolau hynny yn aros yn boeth am hyd at 24 awr, felly peidiwch â chwympo gloi poeth yn y sbwriel neu gallwch ddechrau tân. Mae'r broblem ddiogelwch rhif dau gyda gril siarcol yn camddefnyddio golosg poeth a lludw. Gall hyd yn oed ebri bach ddechrau tân, felly mae'n rhaid i chi sicrhau bod y lludw yn cael eu diddymu'n briodol cyn iddynt fynd i unrhyw le y gall tân ddechrau.

Yn wir, gallwch arbed y golosg hon yn weddill am y tro nesaf. Felly, pan fyddwch chi'n cael eich gwneud, tynnwch y graig coginio, tynnwch y golosg yn ei dro, disodli'r clawr a chau'r eiriau. Y tro nesaf y byddwch chi'n coginio, ychwanegu golosg ffres i'r hyn a adawyd ar ôl ac yn ysgafn. Os ydych chi'n ofalus, gallwch chi leihau eich defnydd o siarcol yn hanner ac arbed ychydig o arian eich hun.

A phan ddaw i ddewis math o siarcol, cadwch yn lân. Mae yna lawer o siarcolod allan gydag ychwanegion, weithiau'n eithaf cas. Mae coginio dros dân golosg go iawn yn beth naturiol iawn i'w wneud felly pam ychwanegwch hylifau ysgafnach neu olew hunan-oleuadau â petrolewm gyda phob math o gemegau? Prynwch siarcol naturiol heb gemegau a golau yn naturiol gyda simnai golosg, cychwynnol trydan, neu ddiffoddwyr golosg naturiol.

Bydd eich bwyd yn blasu'n well ac ni fyddwch yn llenwi'r aer gyda mygdarth rhag ofn.

Adeiladu Tân Golosg

Unwaith y byddwch chi'n cael ei hongian, bydd adeiladu tân golosg da yn ail natur. Ond mae yna ychydig o awgrymiadau y mae angen i chi ddechrau a rhoi ar waith bob tro y byddwch chi'n grilio siarcol.

Gwnewch yn siwr eich bod yn mwynhau'ch hun

Cofiwch, mae'n rhaid i grilio siarcol fod yn hwyl. Nid yw grilio golosg yn anodd, ac ar ôl i chi gael ei hongian, mae'n debyg y bydd yn caru ei wneud. A pheidiwch ag anghofio gadael digon o amser i chi i adeiladu tân a choginio'r bwyd.

Griliau golosg - o leiaf y rhai da - tymereddau taro uwchben 700 F neu dynnu tymheredd o gwmpas 200 F. Mae hyn yn golygu y gallwch chi chwilio am steen yn well na phosib ar gril nwy, ac yn dal i goginio'n isel ac yn araf am y pethau hynny rydych chi eisiau yn rhostio'n araf. Mae gan lawer o griliau golosg hyd yn oed ddewisiadau rotisserie. Yn y bôn, gall gril golosg wneud bron i unrhyw beth y gall gril nwy ei wneud, ac am bris llawer gwell.