Tamales Cartref Glwten-Am Ddim

Mae damalau yn ddysgl poblogaidd Mecsicanaidd a wneir trwy lenwi toes blawdog arbennig gyda chig eidion, porc, cyw iâr, bwyd môr neu ffa / llysiau wedi'u tywalltu a'u tywallt. Mae'r toes wedi'i lenwi wedi'i lapio mewn pysgod corn llaith a choginio ager.

Mae'r broses o wneud tamales cartref yn cymryd llawer o amser, ond mae tamal go iawn yn werth pob munud o baratoi. Mae'n broses bob dydd, neu gallwch ei dorri i mewn i ddau ddiwrnod. Os penderfynwch wneud y dull dwy ddiwrnod, gwnewch eich toes a llenwi ar ddiwrnod un. Ar ddiwrnod dau, y peth cyntaf, tywalltwch eich pibellau corn, yna cydosod a steam y tamales.

Mae'r rhan fwyaf o ryseitiau tamalaidd dilys yn galw am lard yn y rysáit toes. Mae Lard yn ychwanegu blas a gwead ond mae'n bosib y bydd "llaeth wedi'i becynnu" wedi'i hydrogenio ac yn cynnwys brasterau traws afiach. Darllen labeli lard pacio yn ofalus. Os na allwch ddod o hyd i lawt o ansawdd uchel, defnyddiwch fyrhau llysiau fel Shortening Vegetable Organic Shortening. Nid oes ganddi fraster hydrogenedig a dim braster traws fesul gwasanaeth. Mae'n rhoi canlyniadau da ac mae'n hawdd dod o hyd i'r siopau gros fwyaf o faint yn yr Unol Daleithiau

Mae masa harina heb glwten yn hanfodol. Mae Melin Coch Melin Coch Masa Harina yn cael ei brosesu a'i becynnu mewn cyfleuster di-glwten.

Ar gyfer offer, bydd angen stoc stoc mawr arnoch gyda chlwt tynn sy'n addas a stemiwr llysiau sy'n ffitio y tu mewn, neu unrhyw faner gegin fawr y mae gennych fynediad ato. Bydd arnoch angen cyllell cegin hefyd i glymu pennau'r pibellau corn ar ôl iddynt gael eu lapio. Torrwch oddeutu 48 darn o gywain o 8 modfedd. Efallai y bydd angen mwy neu lai arnoch yn dibynnu ar faint o tamales a wnewch.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch y pibellau corn mewn dŵr poeth am oddeutu 2 awr. Draeniwch a rhowch mewn colander. Gallwch chi gynhesu'r pibellau corn tra byddwch chi'n gwneud y toes a'r llenwi.
 2. Ar gyfer y toes tamale, rhowch masa harina mewn powlen fawr ac ychwanegu'n raddol broth cyw iâr (neu ddŵr) cynnes. Cychwynnwch hyd at ei gilydd. Gosodwch gymysgedd o'r neilltu am 20 munud i adael i'r masa harina guro'r hylif yn gyfan gwbl. Ar ôl eistedd, dylai'r toes fod yn ymwneud â chysondeb playdough.
 1. Trowch y sbeisys a'r halen gyda'i gilydd mewn powlen fach. Nesaf, defnyddiwch gymysgydd trydan neu gymysgydd sefyll i guro'r gymysgedd ar gyflymder isel. Chwistrellwch yr halen a'r sbeisys yn araf dros y toes a'r curiad i gyfuno'n drylwyr.
 2. Mewn powlen ar wahân, curwch lard pur neu organig yn byrhau ar gyflymder uchel nes mor ffyrnig. Defnyddiwch sbeswla neu leon pren i ychwanegu'r braster yn raddol i'r toes hardd masa wrth guro'r cymysgydd ar gyflymder isel.
 3. Pan fo'r cymysgedd wedi'i gymysgu'n dda, dylai ddal ei siâp mewn llwy. Os yw'n rhy denau, ychwanegwch fwy masa harina yn raddol. Os yw'n rhy drwchus, yn raddol ychwanegu mwy o broth cyw iâr cynnes.
 4. Os nad ydych yn mynd i ymgynnull y tamales nawr, cwblhewch y toes yn dynn ac oeri am hyd at 24 awr.
 5. I baratoi'r llenwad tamal, coginio'r cig (cyw iâr, cig eidion, rhostio porc, neu lenwi'ch dewis). Rhowch y cynhwysion llenwi mewn prosesydd bwyd a rhowch ychydig o weithiau i gyfuno ond heb fod dros broses.
 6. Ychwanegwch y cymysgedd llenwi i sgilet fawr a gwres ar gyfrwng am tua 5 munud. Ychwanegwch fwy o olew olewydd i atal cadw, os oes angen. Tynnwch o'r gwres a'i oeri am sawl munud cyn llunio tamales.
 7. I ymgynnull y tamales, cymerwch fysc a rhowch y pen cul agosaf atoch. Rhowch ychydig o 4 cwpan o toes yng nghanol y pysgod. Defnyddiwch gefn llwy neu'ch bysedd i ledaenu'r toes i tua cylch 4 modfedd. Mae'r gwir faint yn dibynnu ar faint eich pysgod corn. Peidiwch â phoeni os nad yw'r maint yn union. Defnyddiwch y pibellau corn mwyaf yn gyntaf. Os tuag at ddiwedd y cynulliad, cewch chi hylifau llai, gallwch chi eu gorgyffwrdd i wneud un gwasgwr mwy.
 1. Gadewch am ffin 1 1/2 i 2 modfedd o gwmpas y toes fel y gall gau yn iawn pan fyddwch yn lapio. Rhowch 1 i 2 lwy fwrdd o lenwi'r ganolfan y toes (yn fertigol).
 2. Dewch ag un o oriau hir y pysgod dros y toes. Nesaf, cymerwch y pen cul a'i blygu dros y toes. Rholiwch y darn hwn tuag at ochr arall arall y pysgod. Dylai hyn greu bwndel o fathau gyda'r pen uchaf yn dal i fod ar agor. Cymerwch hyd o geffyl a'i lapio o gwmpas y brig yn dynn. Gwnewch gwlwm i selio top y tamal ar gau.
 3. Ar y dechrau, gall lapio tamale ymddangos yn warth ond os ydych chi'n meddwl sut y byddwch chi'n lapio pecyn rhodd, gall hyn fod o gymorth. Cyn belled â'ch bod yn cyrraedd yr ochrau a'r pen cul sydd wedi'u lapio o gwmpas y toes yn dynn a'r pen uchaf, wedi'i glymu â'ch twine-eich tamale gyda steam yn iawn.
 4. Os oes angen, defnyddiwch geffyl i ddal y pysgod ar ben cul yr tamale yn ei le. Parhewch nes eich bod wedi defnyddio'ch holl toes.
 5. Pan fyddwch tua hanner yn lapio'ch tamales, gallwch chi ychwanegu dŵr at eich pot stoc. Rhowch y fasged stêm y tu mewn a chau'r cwt. Cynhesu'r dŵr i berwi wrth orffen eich tamales.
 6. Er mwyn stemio, mae'r tamales, rhowch tamales wedi'u lapio yn ofalus yn y badell steamer sydd wedi'i gynhesu. Anfonwch y gwydr yn ôl a chadw'r gwres ar gyfrwng ac yn stêm am tua 1/4 awr. Gwiriwch y sosban yn ofalus sawl gwaith yn ystod y coginio i sicrhau bod dŵr yn y gwaelod. Os yw'r dŵr yn blygu'n sych, y sosban rhag dechrau ysmygu. Ychwanegwch fwy o ddŵr i'r badell stêm pan fo angen.
 7. Gadewch i'r tamales oeri am tua 20 munud cyn ei weini.

Mae gennych nifer o opsiynau wrth wneud eich tamale llenwi . Mae llenwi mariscos , wedi'i wneud â chimwch neu berdys yn hollol flasus. Efallai y bydd gennych chi lenwi dros ben, gan ddibynnu ar faint o toes a'ch bod chi'n ei lenwi ym mhob tamale.

Os ydych chi'n sensitif i glwten, gwnewch yn siŵr bod eich arwynebau gwaith, offer, pans ac offer yn rhydd o glwten. Darllenwch labeli cynnyrch bob amser wrth i gynhyrchwyr newid ffurflenni cynnyrch heb rybudd. Pan nad oes gennych unrhyw amheuaeth, peidiwch â phrynu neu ddefnyddio cynnyrch cyn cysylltu â'r gwneuthurwr i wirio bod y cynnyrch yn rhydd o glwten.