Sut i gynnal Parti Blasu Ysbrydion

Mae partïon blasu yn gymdeithas gyffredin gyda'i gilydd, yn aml am win, cwrw a chaws . Beth am gynnal blasu ysbryd? Mae'r casgliadau personol hyn yn hawdd iawn i'w trefnu a phlaid unigryw gyda phwrpas.

Gall eich plaid fod mor syml â gwahodd ychydig o ffrindiau drosodd, gan gasglu amrywiaeth o ysbrydion, a chael llestri gwydr, dŵr a chracers wrth law. Gall hefyd droi i mewn i ddigwyddiad rheolaidd, gyda phob aelod o'r blaid yn cynnal unwaith y mis, bob un yn canolbwyntio ar ysbrydau distyllol gwahanol .

Gwahodd Cyfeillion a Theulu i Ymuno â chi

Cadwch y digwyddiad yn agos gyda thua 5 i 10 o bobl. Mae hyn yn rhoi cyfle i bawb eistedd a thrafod eu hargraffau o bob potelu heb orfod gormod o farnau.

Cynllunio ar o leiaf ddwy awr, neu os hoffech chi gyflwyno bwyd cyn neu ar ôl, caniatewch bedair awr.

Mae darparu bwyd ar ôl y blasu orau er mwyn i bawb gael palatau glân wrth samplu.

Yr hyn sydd ei angen arnoch ar gyfer Blasu Coctel

Dewiswch eich Ysbrydion

Am eich ychydig flasau cyntaf, cadwch chi gydag un math o ysbryd (hy fodca, tequila, whisgi, ac ati ) a dewis un neu ddwy frand cyfarwydd, o leiaf un brand gwerth ac o leiaf un brand super premiwm.

Gall hyn ddod yn arbrawf personol diddorol ac mae'n aml yn syndod i bobl pan ddeallant y gwahaniaeth rhwng ansawdd y hylifwyr a gynhyrchir a brandiau o'r un ansawdd.

Ydych chi Eisiau Blindio Blasu neu Flas Brand-enwog?

Mae blasu deillion yn fwy cyffrous oherwydd y dirgelwch dan sylw.

Heddiw, rydyn ni'n dylanwadu'n fawr iawn ar farchnata a hunaniaeth brand yr ydym yn tueddu i gael rhagdybiaethau am bron popeth, ysbrydion a gynhwysir. Byddwch weithiau'n canfod y bydd pobl yn well gan wybod ysbryd rhatach i un ddrutach.

Mae blasu brand enwog yn dda ar gyfer cymharu brandiau premiwm yn erbyn ei gilydd, megis detholiad o 15 mlynedd o Scotches neu ddirwy Cognacs yn erbyn Armagnacs. Yn yr achosion hyn, nid yw brandio fel arfer yn ddylanwadol.

Cuddiwch y Brandiau ar gyfer Blasu Coctel Deillion

Mae yna ddwy ffordd y gallwch chi guddio hunaniaeth brand gan eich gwesteion.

Y ffordd leiaf drud a hawsaf yw cwmpasu pob potel gyda phapur, bag, neu dywel. Fodd bynnag, yn dibynnu ar sut y gwnewch hyn, gall edrych yn daclus ac mae gan lawer o boteli siâp mor wahanol y gall llawer o bobl ei adnabod.

Yr opsiwn arall yw tywallt pob un o ddiodydd i mewn i garaff neu pitcher ar wahân. Mae hyn yn edrych yn well ac yn tynnu sylw'r brand i ffwrdd. Niferwch bob caffi gyda tag neu dâp gwddf ac mae gennych allwedd ateb fel mai chi yw'r unig un sy'n gwybod pa frand sydd y tu mewn.

Dod o hyd i Wybodaeth ar bob Brand

Mae hyn yn arbennig o ddiddorol gyda blasu hysbys-brand. Cael taflen ffeithiau ar gyfer pob potel sy'n rhestru ei nodweddion gwahaniaethol.

Er enghraifft, gan wybod bod botel Square One Vodka yn cael ei wneud gyda rhygyn a bod Chopin Vodka wedi'i wneud gyda datws gall eich arwain chi i ddeall nodweddion y ddau ddilet pan fyddant yn cael eu blasu ochr yn ochr. Yn yr un modd, gellir gwahaniaethu gin o'r Iseldiroedd o gin wedi'i ddileu yn Lloegr.

Gall y darnau trivia hyn helpu i arwain trafodaethau a dealltwriaeth bellach o'r ysbrydion yr ydych chi'n eu ceisio.

Cael Papur ar Gael ar gyfer Cymryd Nodiadau

Gallwch naill ai gyflenwi tabledi bach ar gyfer pob gwestai neu argraffwch y ffurflen nodiadau blasu.

Os ydych chi'n defnyddio'r ffurflen nodiadau a baratowyd, argraffwch un fesul ysbryd fesul gwestai (ee 5 ysbryd a 5 gwesteion yn cyfateb i 25 ffurflen nodyn).

Mae cymryd nodiadau tra bo blasu'n ddefnyddiol wrth adolygu'r hyn rydych chi wedi'i samplu; os nad oes dim arall, am y ffaith syml, y gall pawb ddod yn aneglur erbyn yr amser y byddwch chi'n cyrraedd y pumed ysbryd a bydd y nodiadau'n eich atgoffa beth wnaethoch chi ac nad oedd yn ei hoffi.

Canllaw i'ch Gwesteion Trwy Bob Ysbryd

Wrth i chi symud drwy'r broses hon, rhowch ddigon o amser i'ch gwesteion gymryd nodiadau, yna agorwch y drafodaeth ar bob cam cyn mynd i'r nesaf.

 1. Gan nodi'r blasau. I ddeall a dadansoddi pob ysbryd yn llawn, byddwch am ailadrodd y broses hon ychydig weithiau. Gyda phob sip, fe welwch chi arogleuon a blasau y gallech fod wedi colli'r tro cyntaf.
  • Cymerwch eich sip gyntaf a chaniatáu i'r hylif fynd i mewn i'ch araf yn araf. Nodwch deimlad a blas y cofnod cychwynnol hwn.
  • Gadewch i'r hylif eistedd ar eich tafod, ei droi o gwmpas eich ceg a dadansoddi blasau a theimlad yr ysbryd. A yw'n sidan, yn llyfn, yn gynnes?
  • Llwythwch a sylwch ar y teimlad, y gwres a'r blas. Hefyd, sylwch pa mor hir y mae'r blas yn aros gyda chi. Ydy hi'n para am amser maith neu a yw'n fyr?
 2. Glanhewch y Palate mewn Rhwng Ysbrydion. Ar ôl i'ch plaid orffen blasu un ysbryd, byddwch am gymryd egwyl fer cyn arllwys y rownd nesaf. Mae'r seibiant hwn yn caniatáu i bobl ail-greu ac amsugno eu hargymhellion o'r ysbryd blaenorol, yn ogystal â rhoi amser iddynt adnewyddu eu paleog. Mae'n bwysig cael gwared ar unrhyw flasau cynhesu cyn mynd ymlaen a'r ffordd fwyaf cyffredin o wneud hynny yw yfed ychydig o ddŵr neu fwyta ychydig o gracwyr anflavog. Yn ystod y cyfnod hwn, gall eich gwesteion hefyd ddileu unrhyw ddiodydd diangen mewn bwced iâ neu bowlen.
 3. Dilynwch Fy Syniadau i Bawb a Datgelwch y Brandiau . Parhewch i flasu un ysbryd ar y tro nes bod pob un wedi'i samplu. Pan fyddwch chi'n ei wneud, gofynnwch i bawb pa ysbryd oedd eu hoff hoffiadau, yr hoff hoffiadau cyffredinol a'r argraffiadau cyffredinol. Os ydych chi'n gwneud blasu dall, dyma'r amser ar gyfer y datguddiad mawr. Cyhoeddwch pa frand sy'n cyfateb i bob caffi o liwor a defnyddio'ch taflenni ffeithiau i ddechrau trafod y nodweddion gwahaniaethol.
 1. Gwnewch Gêm allan ohono. Gall gêm dyfalu syml ychwanegu rhywfaint o gyffro ychwanegol i flasu dall ac mae'n wych os yw'ch gwesteion eisoes yn gyfarwydd ag amrywiaeth o ysbrydion.
  • Gwnewch restr anhysbys o bob brand a gaiff ei flasu a'i roi i'ch gwesteion.
  • Heriwch y gwesteion i enwi brand pob sampl wrth i chi fynd trwy'r hylif.
  • Gwobrwyo'r person gyda'r nifer fwyaf o atebion cywir gyda photel un o'r ysbrydion wedi'i blasu.

Cynghorion Plaid Blasu