Bagiau Te

Hanes, Mathau, Defnydd a Mwy

Beth yw Bag Te (ac Ai)?

Yn gyffredinol, cytunir i fag te (neu "teabag") fod yn fag bach, pwdog a ddefnyddir i de te serth. Gall y bagiau hyn gael eu selio a'u llenwi â dail dail neu efallai eu bod yn agored ac yn wag (gan ganiatáu i'r bragwr te / yfed te ei lenwi â the deilen gyfan ). Mae gan lawer o fagiau te llinyn ynghlwm wrth eu gwneud yn haws eu symud o'r llong bregu, ond nid yw hyn yn wir am bob bag te.

Yn gyffredinol, mae bagiau te gyda llinyn ynghlwm hefyd yn dwyn enw eu cynhyrchydd neu'r math o de ar darn bach o bapur ar ben arall y llinyn o'r bag te ei hun.

Bagiau Tarddiad Te

Mae tarddiad y bag te yn serth mewn chwedl. Tua tro'r 20fed ganrif, dywedir bod mewnforiwr te o'r enw Thomas Sullivan wedi troi ar ddyfais y bag te yn eithaf trwy ddamwain. Mae stori yn golygu bod ganddo ef, fel cymaint o fewnforwyr te eraill o'r amser, yn arfer llongio samplau o'i fewnforion diweddaraf i ddarpar brynwyr. Ar y pryd, roedd te yn werthfawr iawn ac yn ddrud iawn gan safonau heddiw, felly roedd y cynhwysydd arferol ar gyfer y samplau hyn yn staen metel. Penderfynodd Sullivan dorri costau blwyddyn, gan anfon ei samplau allan mewn bagiau siâp cyhyrau sidan â llaw (a oedd yn debyg i sachau bach bach) yn lle'r tiniau melys.

Ac felly, dywed y stori, gwelodd llawer o gwsmeriaid Sullivan y deunydd pacio newydd hwn ac roedd yn meddwl ei fod yn ddull trwytho yn hytrach na phecynnu yn unig.

Fe wnaethon nhw ollwng y bagiau yn syth i'r dŵr ac roeddent wrth eu bodd gyda rhwyddineb a symlrwydd bragu a glanhau ar ôl hynny. Gosododd y cwsmeriaid hyn orchmynion anarferol mawr, gan adael Sullivan hyd yn oed yn fwy cyffrous nag yr oeddent. Fodd bynnag, pan dderbyniasant eu gorchmynion, roeddent yn cael eu crefftio.

Ble roedd y bagiau yr oeddent wedi eu caru cymaint? Fe wnaethon nhw ysgrifennu at Sullivan a sylweddoli beth oedd wedi digwydd arno. Dechreuodd gynhyrchu mwy a mwy o'r "bagiau te" newydd hyn, fel y gwnaeth eraill o'r amser.

Methodd Sullivan i batentio ei ddyfais, mae'n debyg oherwydd ei fod yn hwyr yn y gêm. Derbyniodd ei gwsmeriaid fagiau te ohono, ond mae cofnodion swyddfa'r patent yn dangos bod eraill yn cyflwyno patentau yn dechrau yn 1903! Serch hynny, ei ddefnydd masnachol (er ei fod yn ddamweiniol) o fagiau te a ddechreuodd eu lledaenu o gwmpas y byd ac yn arwain at eu poblogrwydd enfawr heddiw.

Hanes Mathau gwahanol o Fagiau Te

Ar yr adeg pan oedd Sullivan yn boblogaidd ar y bag te, dechreuodd llawer o gynhyrchwyr bagiau te arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau ar gyfer ei fagiau te, fel cawsecloth, gwydr, cellofen a phapur wedi'i drwsio. Enillodd ffibr papur fel deunydd bag te dewisol y dydd. Cafodd bagiau wedi'u gludo â llaw eu disodli gan rai peiriannau wedi'u gwnïo. Yn ddiweddarach dyfeisiodd William Hermanson (un o sylfaenwyr Technegol Corporation Gorfforaeth Boston) fagiau te papur papur wedi'i selio â gwres, a gwerthodd ei batent i'r cwmni Salada Tea yn 1930.

Yn 1944, diwygiwyd siâp nodweddiadol y bag te o arddull bag 'sach' at arddull bara te gyfoes ar hyn o bryd.Yn 1952, patentodd cwmni Lipton Tea y bag "flo-thru" fel y'i gelwir, sydd â phedair ochr yn lle dau ac a fwriadwyd ar gyfer y rheini a oedd yn bregu mewn mugiau yn hytrach na thegiau bach. Fel y bag pyramid, mae'r arddull hwn o fagiau te yn annog mwy o ddŵr i lifo trwy'r dail te ac yn cynhyrchu brew yn gryfach ac yn ymwthiol.

Yn ystod marchnata trwm, lansiodd Tetley y bag te crwn yn 1992. Roedd yn fwy o newid gweledol nag un swyddogaethol.

Dyfeisiwyd y siâp bag te pyramid gan Brooke Bond (rhiant-gwmni PG Tips y Deyrnas Unedig, a brand te sy'n parhau i fod yn boblogaidd yn India heddiw). Mae'n rhoi lle 50 y cant yn fwy i symud na bag te fflat, gan annog gwell trwyth, ac mae'n debyg yn yr un modd ar gyfer mwgiau a theidau yn hytrach na chwpanau bach.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae 'sachau te' o'r enw hyn wedi dod yn boblogaidd ymhlith rhai yfwyr te deilen llawn.

Nid yw'r rhain yn fag te yn wir synnwyr y gair, ond maent yn ffoswyr mawr sy'n debyg i fagiau te sy'n cael eu gwneud o ddeunyddiau tebyg ac sy'n cael eu taflu. Gellir eu llenwi â'ch dail o'ch dewis ac wedyn eu plygu, eu clipio neu eu cau'n gaeth i'w chwythu, yna eu tynnu a'u taflu ar ôl i'r te gael ei dorri.

Bagiau Te Ansawdd?

Mae llawer o dewinwyr te yn troseddu i ddefnyddio bagiau te. Mae'r rhesymau yn dair gwaith.

Yn gyntaf, mae bagiau te yn cyfyngu ar faint o ofod y mae dail te ynddo er mwyn iddi gael ei daflu yn ystod y broses storio. Mae hyn yn golygu y bydd teas deilen gyfan yn debygol o ryddhau rhywfaint o'u blas a'u maethynnau yn y cwpan neu'r pot, a bydd llawer o'r nance a'r budd a geir mewn te o ansawdd uchel yn cael ei golli pan fydd yn cael ei serthu mewn bag te.

Mae'r ail reswm yn aml yn twyllo bagiau te yn cael eu tynnu allan o'r rheswm cyntaf. Yn gynnar yn hanes bagiau te, sylweddoli eu gwerthwyr yn gyflym na allai eu dail te arferol ymhelaethu'n llawn mewn bagiau te. Felly, dechreuant dorri neu dorri'r dail fel y byddent yn cael mwy o le arwynebedd agored i ddŵr ac i ymledu yn llawnach, er gwaethaf y gofod trwyth cyfyngedig. Yn y pen draw, roedd y symudiad hwn tuag at ddail wedi torri yn y pen draw yn arwain at ddefnyddio llawer o raddau te a dorri a datblygu te CTC . Mae'r teau hyn (yn gyffredinol yn siarad) yn is na theils deilen gyfan ymhob agwedd ond un - y gallu i ymsefydlu'n gyflym ac yn llawn mewn gofod cyfyngedig. * Felly, mae hwylustod bagiau te yn arwain at briw sylweddol israddol.

* I fod yn deg, mae yna dri maes arall lle mae'r mathau hyn o de yn 'well' na the de deilen. Maen nhw'n rhatach. Punt y bunt, gallant gynhyrchu mwy o de o OS OS, dim ond unwaith y byddwch chi'n chwythu'r dail. Ac, os ydych chi'n sôn am gymysgedd o gynhwysion trwchus a fflfflon, mae'n haws i chi gymysgu a rhannu eich te gyda bagiau te nag ydyw gyda chymysgedd te deilen rhydd.

Y trydydd rheswm yw y rhan fwyaf o lawdwyr te eschew bagiau te yw'r safoni. Er bod cynhyrchwyr bagiau te yn aml yn gweld safoni fel y nod o ansawdd, mae llawer o gyfoethwyr te yn ei weld mor hollol wrth ymyl y pwynt.

Rydych chi'n gweld, te o un tarddiad ac mae tymor penodol yn debyg i hen win. Mae'n gwbl unigryw diolch i'r tywydd un-o-fath a gynhyrchodd, ac ni fydd yr amgylchiadau penodol hynny na'r llwyth penodol o de yn cael eu hailadrodd eto. Mae'r amrywiaeth anhygoel hwn o flasau te, aromas, ymddangosiadau ac effeithiau corff (hy symudiad qi mae'n ei gynhyrchu) yn llawer o'r hyn mae cariadon te yn caru am de, felly mae'r syniad o golli popeth ar gyfer safoni yn ymddangos yn dda, yn wallgof i'ch nodweddiadol cariad te.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu rhywfaint o duedd tuag at lenwi gwahanol fathau o fagiau te gyda ' the specialty ,' fel teau deilen cyfan a chymysgedd blasus yn wreiddiol. Wedi dweud hynny, mae'r term 'te arbenigol' wedi'i ehangu ym maes bagiau te, ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio'n aml i ddisgrifio unrhyw beth yn ymarferol mewn bag te, ac eithrio te du wedi'i gymysgu'n uchel iawn mewn bag! Felly, os ydych chi am y pethau da, mae'n well meddwl y tu allan i'r bag te, felly i siarad.

Poblogrwydd Bagiau Te

Er y bydd unrhyw connoisseur te yn dweud wrthych fod te yn llawer gwell pan gânt ei chwythu yn rhydd (a phan nad yw wedi'i wneud o'r mathau o ddail a ddefnyddir i lenwi'r mwyafrif helaeth o fagiau te allan), mae bagiau te yn boblogaidd iawn o gwmpas llawer o'r byd. Ystadegau ar ddewis / defnyddio siopa bag te sy'n defnyddio bagiau te gan gymaint â 98 y cant o Americanwyr a 96 y cant o drigolion y DU. At hynny, defnyddir bagiau te yn eang yn India, Japan ac mewn mannau eraill.

I ddechrau, roedd bagiau te yn boblogaidd yn yr Unol Daleithiau yn unig, yn rhannol oherwydd cawsant eu dyfeisio yn yr Unol Daleithiau ac yn rhannol oherwydd bod Americanwyr yn syml yn addurno unrhyw beth sy'n arbed amser ac ymdrech iddynt. (Dwi'n dweud hyn fel Americanaidd!) Roeddent ar gael yn eang yn yr Unol Daleithiau erbyn y 1920au ac nid oeddent wedi ymledu i'r DU tan 1953, pan lansiodd Tetley Te y bag te cyntaf ar gyfer marchnad y DU.

Cyfleustod Bagiau Te?

Yn aml, dywedir bod bagiau te yn gwneud bregu te ac yfed yn hynod gyfleus ac yn hawdd. Y cyfan sydd angen i chi wneud te gyda bag te yw dŵr poeth a llong bregu, fel arfer teipot neu fag. (Wrth gwrs, mae'n werth nodi bod llawer o dâp yn gallu cael eu cuddio mewn tebot neu dag heb unrhyw fath o fag. Yn hytrach, gellir eu cuddio â defnyddio cloddwr neu, os yw'r math o de yn addas ar ei gyfer, dim ond chwith i fynd yn serth nes bod y te yn feddw. Fel arfer, mae'r rhain yn cynnwys dail mwy, nad oes angen rhwystr arnynt ac maent yn haws i'w glanhau na'u cymheiriaid llai.) Ar ôl eu bragu i'r nerth a ddymunir, gellir tynnu'r bag te a neilltuo. (Bydd rhai tai te, caffis a bwytai yn gosod clustiau arbennig am gael gwared ar y bag te o'r pot neu mwg a chynhwysydd plât neu waredu bach ar gyfer y bagiau te sydd wedi'u taflu ar y bwrdd pan fyddant yn gwasanaethu te. Yna eto, mae'r offer ychwanegol hyn yn ymddangos i drechu pwrpas symlrwydd y bag te, peidiwch â nhw? Pam na fyddant yn defnyddio sganiwr, tynnwr neu gaiwan yn hytrach na hynny?)

Defnydd Cyffredin ar gyfer Bagiau Te

Mae bagiau te, fel y credwch, yn cael eu defnyddio fel arfer ar gyfer gwneud te ar gyfer yfed. Fodd bynnag, mae ffyrdd cyffredin eraill yn defnyddio bagiau te. Mae'r defnyddiau hyn yn cynnwys:

Siapiau Bagiau Te

Bu llawer o arloesiadau yn y siapiau o fagiau te dros y blynyddoedd. Roedd y bagiau te cynharaf yn siâp tebyg. Yn ddiweddarach, daeth bagiau te yn wastad a hirsgwar. Yn y 1950au, dyfeisiodd Lipton y bag te "Flo-Thru" aml-ddimensiwn, a roddodd ddail i fwy o le i agor. Ac yn yr ychydig ddegawdau diwethaf, mae bagiau te crwn, bagiau te pyramid a hyd yn oed tiwbiau ffug wedi'u gwneud o ffoil wedi'i drwsio wedi'u hychwanegu at y rhestr gynyddol o siapiau bag te sydd yno. Nawr, mae yna hyd yn oed ffilm berffaith yn siâp ffon y mae angen ei droi ar ei gyfer er mwyn ei chwythu. (Fe'i gelwir yn Tstix.)

Er y gallai'r siapiau newydd hyn deimlo'n nofel i lawer o ddefnyddwyr, mae ymchwilwyr wedi dangos nad yw'r siâp yn bwysig - mae hyn yn ymwneud â maint. Mae hyn yn golygu nad yw bagiau te crwn yn well na rhai sgwâr neu betryal, ond mae siapiau 3-D (fel bagiau pyramid) yn debyg o ddewis gwell oherwydd eu bod yn rhoi mwy o le i'r dail ei chwythu.

Deunyddiau Bag Te

Gwneir bagiau te o bapur hidlo, cyhyrn cotwm neu blastig gradd "sidan" (fel neilon neu PLA / Soilon). Gallant gael eu selio â glud, stwffwl neu ddim (gan olygu bod y bag te yn cael ei blygu, wedi'i selio â gwres neu wedi'i selio â uwchsain). Ac yn aml mae ganddynt llinyn cotwm wedi'i wahanu neu heb ei gannodi a thap papur sy'n nodi'r brand neu'r math o de sydd wedi'i gynnwys yn y bag.

Mae papur hidlo yn tueddu i fod yn ddeunydd bag te diofyn. Er ei fod wedi'i wahanu, mae'n gymharol ddiogel i'r amgylchedd ac nid yw'n wenwynig.

Mae muslin cotwm yn gynnyrch mwy arbenigol. Yn aml, mae heb ei gannodi, ond mae'n tueddu i roi blas ar y te.

Mae plastig gradd bwyd (sy'n cael eu marchnata'n aml fel bagiau te "silc") yn cael eu gwneud o wahanol fathau o blastig. Mae dau fantais i'r bagiau hyn. Un yw eu bod yn lled-dryloyw, felly gallwch weld y dail, sbeisys, blodau ac ati y tu mewn iddynt. (Yn Ffrainc, weithiau caiff fersiynau pyramid o'r bagiau hyn eu galw'n fagiau te "grisial", gan eu bod yn ysgwyd ac yn edrych ychydig fel crisialau tryloyw). Y llall yw eu bod fel arfer yn cael eu defnyddio i wneud bagiau te siâp pyramid, sy'n torri te yn well na'r rhan fwyaf o siâpiau bagiau te eraill (ac eto nid yn ogystal â chodi te deilen rhydd!). Fodd bynnag, mae rhai ochrau i lawr i suddio bagiau te. Yn gyntaf, maen nhw yn blastig, sef ychydig o ddewis swmpus am rywbeth i'w roi mewn hylif poeth yr ydych ar fin ei yfed. Yn ail, nid yw'r bagiau neilon yn gwbl bioddiraddadwy (yn wahanol i bentlin papur a cotwm). Ac, ymhellach, mae'r bagiau te plastig "corn-based" yn cael eu gwneud o ŷd wedi'i haddasu'n enetig a gynhyrchwyd yn ddiwydiannol sydd wedi'i phrosesu'n drwm ar ei ffordd i fod yn fag te nad yw'n cynnwys unrhyw genynnau mwyach. Yikes! At hynny, mae'r cwestiynau y mae'r math hwn o blastig yn bioddiraddadwy yn amheus, gan nad ydynt yn cwrdd â safonau marchnata'r FTC ar gyfer bioddiraddadwyedd.

Bagiau Te yn erbyn Te Dail Loose

Mae yna lawer o resymau y byddwn yn argymell yfed te dail rhydd am yfed te o fag. Ond rwy'n dueddol. Rydw i'n hoff o de! Rwyf wrth fy modd â'r defod o yfed te. Rwyf wrth fy modd yn arafu a mwynhau fy te yn hytrach na'i baratoi'n frwd a'i yfed ar y daith. Rwyf wrth fy modd yn dod o hyd i ddefnyddio te de hardd. Rwyf wrth fy modd pan fyddaf yn gorffen yfed te, gallaf ddefnyddio'r dail ar gyfer coginio, neu i gompostio, neu hyd yn oed eu sychu fel chagra . Rwyf wrth fy modd â'r amrywiaeth anfeidrol ** o fathau o de sydd ar gael i mi (yn hytrach na'r ystod gyfyngedig o gymysgeddau safonol a geir mewn bagiau te wedi'u llenwi). Rwyf hyd yn oed yn caru bod pris y cwpan o de dail rhydd yn aml yn llai na phris y cwpan am fag te.

** Os ydych chi'n cynnwys ffactor amser, nid yw hyn yn ormod! Mae pob cynhaeaf o de yn wahanol. Mae hyn yn golygu y bydd pob te o bob fferm, coedwig, gardd neu blanhigfa yn y byd yn wahanol i bob gwanwyn a chwymp, bob haf a gaeaf.

Ond mae yna resymau bod cymaint o bobl yn well gan fagiau te hefyd. Os ydych chi'n gwerthfawrogi hwylustod dros fwynhad, yna mae bagiau te yn bendant yn ddewis i chi. Os ydych chi'n gwerthfawrogi safoni amrywiaeth, dewiswch fagiau te. Os ydych chi am gymryd amser ac ymdrech, nodwch pa fagiau te sy'n 'fwy cynaliadwy' pan allech chi fynd gyda'r opsiwn mwyaf cynaliadwy (dim bag te), yna mae hynny'n deg ac ni allaf ddadlau â hynny. Heblaw, hoffwn i beidio â dadlau! Byddai'n well gennyf fwynhau fy te deilen rhydd gyda gwên.