Beth yw'r Prawf o'm Coctel?

Cyfrifo Cynnwys Alcohol Diodydd Cymysg

Mae'n hawdd dweud pa mor gryf yw hylif. Yn syml, mae'n rhaid i chi ddarllen label y botel a chwilio am ei brawf neu alcohol yn ôl cyfaint (ABV). Bydd hyn yn dweud wrthych a yw'r wisgi neu'r fodca rydych chi'n arllwys yn brawf 80 safonol, neu ychydig yn uwch neu'n is. Eto, a ydych erioed wedi meddwl beth yw prawf eich coctel?

Gall pethau fod yn gymhleth pan fyddwn ni'n dechrau cyfuno gwahanol liwgrwyr gyda chymysgwyr nad ydynt yn alcohol, yn ei ysgwyd gydag iâ ac yn ychwanegu dŵr, a phopeth arall yr ydym yn ei wneud i greu diodydd gwych .

Oni bai eich bod yn barod i gario pecyn profi wedi'i llenwi â theclynnau gwyddonol i'r bar, nid oes ateb syml pa mor gryf yw'r ddiod o'ch blaen.

Fodd bynnag, mae fformiwla syml a all eich helpu i amcangyfrif cynnwys alcohol eich diodydd cymysg. Gall hefyd eich helpu i leihau neu gynyddu pot yfed os ydych chi'n gwybod ychydig o ffeithiau sylfaenol.

Mesur yr ABV o Fecwr

Mae dau rif ar bob potel hylif sy'n dweud wrthym yn union pa mor gryf yw'r ysbryd distylliedig yw: alcohol yn ôl cyfaint (ABV) a phrawf. Gellir hawdd trosi'r ddau yn ôl ac ymlaen, er bod ganddynt wahanol ddibenion.

Beth yw ABV? Mae alcohol yn ôl cyfaint yn aml yn darllen fel alc / vol neu ABV ar y label. Fe'i rhoddir fel canran ac mae'n mesur faint o alcohol sydd mewn potel o'i gymharu â chyfanswm yr hylif.

Yn ystod y broses ddiddymu, bydd y darlledwr yn cynhyrchu distylliad cryf iawn sy'n dod yn syth allan o'r llonydd.

Yna caiff hyn ei ddyfrio i lawr i'r cryfder potelu, neu'r alcohol yn ôl y gyfaint a nodir ar y label.

Mae angen ABV ar bob diod alcoholig a werthir ar y farchnad gyfreithiol, gan gynnwys yr holl ddiodydd, gwin a chwrw.

Beth yw prawf? Y prawf yw nifer a ddefnyddir yn bennaf yn yr Unol Daleithiau i ddynodi'r trethi y mae'n rhaid i llusgowr ei dalu ar rywfaint o ddiodydd.

Mae yfwyr Americanaidd yn tueddu i ddefnyddio prawf i ddisgrifio potensial y gwirod hefyd. Mae'n haws na dweud alcohol yn ôl cyfaint neu alcohol (y gall y ddau ohonoch eich gwneud yn swnio'n anymwol) .

Defnyddir prawf yn unig ar ysbrydion distyll; ni chewch y gair ar labeli cwrw a gwin.

ABV Cyfartalog Diodydd Alcoholig

Mae'r cynnwys alcohol ar gyfer y rhan fwyaf o ddiodydd alcoholig yn disgyn i amrediad penodol:

Os gwnaethoch rywfaint o fathemateg gyflym, sylwaisoch ar y fformiwla hawdd sy'n ein galluogi i newid rhwng ABV a phrawf:

ABV x 2 = Prawf

Er enghraifft:

Cyfrifo Cynnwys Alcohol Cocktail

Dyma lle rydym ni'n dechrau cael ein geek cocktail oherwydd dim ond y rhan fwyaf o yfwyr y gallant flasu'r alcohol.

Er y gallai llawer o bobl ofalu llai am ddarganfod beth yw cryfder profedig eu diod, mae rhai ohonom yn mwynhau trivia bach (hyd yn oed ychydig o fathemateg) ac mae hyn i ni.

Dim ond amcangyfrif ydyw. Dim ond amcangyfrif o gryfder yfed y gall y cyfrifiadau hyn oherwydd rhai ffactorau. Un o'r anhysbys mwyaf yn ein fformiwla yw sut mae'r diod yn gymysg.

Mae pob bartender proffesiynol a chartref yn cymysgu diodydd ychydig yn wahanol:

Mae maint y gwydr, yn enwedig wrth adeiladu diodydd , hefyd yn chwarae rhan yn nerth yfed. Os ydych chi'n defnyddio gwydr colled 7-ons , er enghraifft, bydd gennych ddiod cryfach nag os ydych chi'n gwneud yr un ddiod mewn gwydr pêl uchel 10-uns a'i llenwi â soda.

Mae'n fater syml o wanhau'r alcohol gyda chynhwysyn di-alcohol.

Fformiwla Prawf Cocktail

Er na allwn wybod union alcohol yfed diodydd cymysg, mae fformiwla sylfaenol y gallwn ei ddefnyddio i amcangyfrif nerth unrhyw ddiod:

( Cynnwys Alcohol x Cyfrol Deunydd / Cyfanswm Cyfrol yfed ) x 100 = % Alcohol yn ôl Cyfrol

Mae'n ychydig yn ddryslyd ar y dechrau, ond ar ôl i chi gael ei hongian, mae'n gymharol syml. Byddwn yn dechrau gyda'r rysáit clasurol martini fel enghraifft.

Mae Martini yn gryfach na'ch bod chi'n meddwl

Rydych yn dechrau trwy dorri i lawr pob un o'r cynhwysion alcoholig, gan luosi cyfaint pob un gan eu cryfder unigol. Rhaid i chi hefyd fod yn ffactor mewn gwanhau oherwydd mae hyn yn ychwanegu at gyfaint cyfanswm yfed.

Cyfrol Cynhwysion Safon ABV
2.5 oz gin - 40% ( .40 ) ABV neu 80 prawf
.5 oz syrthio - 15% ( .15 ) ABV neu 30 prawf
.5 oz iâ wedi'i doddi - lwfans gwanhau safonol

Gyda'r wybodaeth honno, byddwch wedyn yn ychwanegu cyfanswm y cynnwys alcohol fesul cyfaint liwgr. Bydd angen i chi hefyd ychwanegu cyfanswm cyfrol yfed.

( .40 x 2.5 ) + ( .15 x .5 ) = 1.075 2.5 + .5 + .5 = 3.5 oz
(cynnwys alcohol alcohol cyfaint x) (cyfanswm cyfaint yfed)

Yna caiff y ddau rif hyn eu plygu yn ein fformiwla prawf.

1.075 / 3.5 = .30 x 100 = 30% ABV neu 60 prawf

Y canlyniad yw mai'r gin martini gyfartalog yw ABV 30 y cant, neu 60 prawf. Mae hynny'n ddiod cryf iawn ac mae hyn yn ddealladwy oherwydd ei fod yn cael ei wneud o gin yn unig a vermouth. Mae'r iâ yn ei dynnu ychydig yn is na phrawf botelu y gin . Wrth gwrs, bydd hyn yn amrywio os yw'n well gennych lai llai a mwy o rym yn eich martini.

Ac eto, mae hyn yn atgoffa da bod y martini cyfartalog bron mor gryf ag ergyd o tequila . Fe welwch fod diodydd tebyg "alcohol i gyd" fel y Manhattan ac ewinedd rhwdog yr un mor gryf.

Mae diodydd uchel yn ysgafnach

Nid yw'r holl ddiodydd rydym yn eu cymysgu yn y bar yn gryf, er. Mae llawer o'n hoff hapus hapus a diodydd sipping achlysurol yn cynnwys sudd, sodas a chymysgwyr nad ydynt yn alcohol. Mae'r cynhwysion hyn yn lleihau effaith alcohol yn sylweddol.

Byddwn ni'n defnyddio diod pêl-droed syml, y Tom Collins , am ein hesiampl yma. Rhowch wybod sut mai gin yw'r unig ddiodydd, felly dyma'r unig gynhwysyn y mae angen i ni boeni amdano ar gyfer cyfrifiad cychwynnol alcohol. Mae'r cynhwysion eraill yn cael eu cynnwys yn syml i gyfanswm cyfrol yfed.

1.5 oz gin - 40% ( .40 ) ABV neu 80 prawf
1 oz sudd lemwn
.5 oz syrup syml
4 oz soda clwb
.5 oz iâ wedi'i doddi
( .40 x 1.5 ) = .60 1.5 + 1 + .5 + 4 + .5 = 7.5 oz
(cynnwys alcohol alcohol cyfaint x) (cyfanswm cyfaint yfed)

Yn union fel y martini, y cyfan sydd angen ei wneud yw atgofio'r ddau rif hyn yn y fformiwla prawf cocktail:

.60 / 7.5 = .08 x 100 = 8% ABV neu 16 prawf

Fel y gwelwch, mewn diod uwch â chyfaint a gymerir yn bennaf gan gymysgwyr nad ydynt yn alcohol, mae'r cryfder yn sylweddol is. Mewn gwirionedd, mae 8% o ABV (16 prawf), y cyfartaledd Tom Collins yn gyfwerth â gwydraid o win. Dyna pam na fyddwch chi'n cael eich meddwi wrth fwynhau ychydig o rowndiau o'r diodydd tynach hyn ag y byddech ar ôl ychydig o martinis.

Cynnwys Alcohol a Liqueurs

Liqueurs yw'r newidyn mawr yn yr hafaliad hwn. Er y gallwn ni hefyd gymryd yn ganiataol bod gin, fodca, whisgi, ac ysbrydion eraill yn 80 prawf (a bydd y botel yn nodi'n glir os yw'n 100 neu'n uwch), nid yw gwirodydd mor hawdd. Bydd gan wahanol wirodydd gynnwys alcohol gwahanol. Byddant yn amrywio o un brand i'r llall, hyd yn oed rhwng gwirodydd yr un arddull neu flas.

Mae'r ystod helaeth o wirodydd oren yn enghraifft berffaith:

Mae gan y ddau ddyfrgi silff uchaf yr un cynnwys alcohol â'r rhan fwyaf o'r rumiau a'r tequilas y maent yn aml yn cael eu cymysgu â hwy. Felly, bydd margarita a wneir gyda Cointreau yn naturiol yn gryfach nag un a wnaed gyda'r sec triphlyg cyfartalog.

Gall hyd yn oed dau frand gwahanol o'r un gwirod fod â chynnwys alcohol gwahanol. Gadewch i ni dorri sec triple hyd yn oed ymhellach:

Os yw cynnwys alcohol yn bryder i chi, yna byddwch chi am roi sylw i label y botel. Er, ar adegau (fel yn y cymhariaeth frand arbennig hon), efallai y byddwch hefyd yn aberthu ansawdd trwy fynd gyda'r opsiwn is-brawf.

Cyfrifiannell Ar-lein

Os hoffech wybod am brawf coctel arbennig heb wneud y mathemateg eich hun, gallwch ddefnyddio offeryn ar-lein. Mae'r Cyfrifiannell Cynnwys Cocktail ar wefan Sefydliadau Cenedlaethol Gwastraff Yfed yn un da.

Mae hwn yn offeryn defnyddiol iawn a fydd yn amcangyfrif cynnwys alcohol rysáit penodol. Dim ond offeryn cyffredinol yw hwn ac ni ddylid ei ddefnyddio i brofi gwir brawf unrhyw ddiod oherwydd, fel y dysgwyd, mae yna lawer o ffactorau sy'n effeithio ar gryfder terfynol unrhyw ddiod cymysg.