Cyflwyniad i Ddu Du

Mathau o Fwyd Du, Tarddiadau, Ryseitiau a Mwy

Mae'r categori 'te du' yn amrywiol, blasus, ac wedi'i lenwi gyda theis gwych, llawer ohonynt yn ffefrynnau. Ond beth sy'n cael ei ystyried yn de du? Ble mae'n deillio a sut mae'n blasu?

Mae'n debyg eich bod wedi bod yn yfed te du ers blynyddoedd, ac erbyn hyn mae'n bryd i chi wir ddeall y teiau trwm hyn.

Beth yw Te Du?

Te du yw'r math mwyaf poblogaidd o de yn y Gorllewin. Mae llawer yn credu bod hyn yn ganlyniad i flas trwm a bywyd silff hir teau du.

Yn y Dwyrain, mae'r defnydd o de du yn llai cyffredin. Yn Tsieina, enwir te du fel "hong cha" (neu de coch ) oherwydd lliw coch ei liwgr (neu infusion).

Mathau o Dai Du

Mae yna sawl math o de du sydd ar gael. Mae'r rhan fwyaf o deau du sydd ar gael yn fasnachol yn gymysgedd o dâu du gyda gwahanol darddiadau. Mae cyfuniadau te poblogaidd yn cynnwys Brecwast Saesneg, Brecwast Iwerddon, a The Prynhawn.

Yn ogystal â hyn, mae llawer o hoff o gymysgedd te du yn cael eu blasu gyda ffrwythau, blodau a sbeisys. Mae cyfuniadau te du a clasurol yn cynnwys:

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o gwmnïau te wedi dechrau cynnig cymysgedd te deu mwy egsotig ac anhraddodiadol. Gallai'r rhain gynnwys blasau fel siocled neu fanilla (categoreiddio fel teis pwdin ), pren neu fwg ( fel Lapsang Souchong a Carafan Rwsia ), ffrwythau trofannol, sbeisys cynhesu, a pherlysiau sych (fel mintys neu lafant ).

Yn ogystal â theia cyfun, mae teau du hefyd yn cael eu gwerthu yn ôl eu tarddiad. Gallai'r rhain gynnwys:

Gall te du gynnwys te CTC wedi'i brosesu â pheiriant (sy'n chwythu'n gyflym ac fel arfer yn cael ei fwynhau gyda llaeth a siwgr), te uniongred wedi'i ddeall â llaw, te deilen rhydd, neu lwch a ffansio .

Proffiliau Blas Du

Mae teigr du yn tueddu i fod yn feiddgar ac yn gyflym, ac fe'u disgrifir yn aml fel rhyfeddol .

Gellir disgrifio blasau te tarddiad sengl yn fras yn seiliedig ar ble maent yn dod. Mae gwreiddiau te gwahanol yn cynhyrchu proffiliau blas te du gwahanol oherwydd eu terroir unigryw .

Mae proffiliau blas tarddiad clasurol yn cynnwys:

Ar ben hynny, bydd y tymor y mae'r te yn cael ei gynaeafu yn effeithio ar eu blas. Enghraifft o hyn yw'r ystod o flasau mewn gwahanol fflysiau te yn Darjeeling . Bydd gan de deu Darjeeling du a gynaeafwyd yn y gwanwyn flas llawer ysgafnach a gwyrdd, tra bydd te a gynaeafir ychydig yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn melys a ffrwyth (fel arfer gyda nodiadau o grawnwin, mochynog a bricyll).

Mae teau du cymysg yn arddangos ystod eang o broffiliau blas yn dibynnu ar eu cynhwysion.

Llaeth, Siwgr, a Lemon ar gyfer Du Te

Bwriedir i rai te du fod yn feddw ​​gyda llaeth a / neu siwgr, tra bod eraill yn hunan-yfwyr (te sy'n well heb unrhyw beth ychwanegol).

Te Iced Du

Yn yr Unol Daleithiau, mae'r mwyafrif helaeth o de du yn cael ei fwyta fel te helyg . Yn draddodiadol, mae te heli wedi bod yn fwy poblogaidd yn yr Unol Daleithiau De-ddwyrain, ond mae hyn yn newid yn raddol gyda phoblogrwydd eang o dâu eicon potel a tun.

Pairio Du Teas Gyda Bwydydd

Mae blas trwm teas du yn eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer paru â bwydydd y Gorllewin. Y rhan fwyaf o'r terau gorau ar gyfer te'r prynhawn yw te du, fel y mae'r rhan fwyaf o deau wedi'u bwyta gyda bwydydd brecwast . Gall twyau du hefyd bara'n dda gyda rhai bwydydd Indiaidd, Thai ac Affricanaidd.

Sut i Wneud Twy Ddu

O'r holl fathau o de, mae te du fel arfer yn haws i serth.

I wneud te du:

 1. Defnyddiwch un llwy de o ddail te bob cwpan o ddŵr poeth. Gall y dŵr fod mewn berw treigl neu bron yn berwi.
 2. Dwyswch y te yn dipyn am ddwy i chwe munud (yn dibynnu ar eich chwaeth a'r math o de du; mae teras du darjeeling fel arfer yn blasu'n well gyda serth byrrach).
 3. Torrwch y dail te.
 4. Ychwanegwch laeth, siwgr neu lemwn fel y dymunir.

Gallwch ddefnyddio dwr oer ac oer serth ("chwythu oer" neu "fry oer") eich te du am bedwar i wyth awr yn yr oergell, yna rhowch y dail allan.

I wneud te du o eicon, gallwch ddwblio dail te, serthio'r te fel arfer, ac yna arllwyswch y te poeth dros iâ.

Ryseitiau Te Du

O de te wedi'i heintio â mintys i latte te poeth, mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi baratoi te du. Mae Iced Teas ymhlith y ryseitiau te du mwyaf poblogaidd , maen nhw'n hawdd eu brew ac yn wych am unrhyw ddiwrnod o'r flwyddyn.

Er y gall llawer o dâu du gael eu torri a'u gweini'n gynnes yn unig neu gyda melysydd, llaeth neu lemwn (fel y crybwyllwyd eisoes), mae rhai ryseitiau te du du yn deilwng o nodi.

Hanes y Te Du

Mae yna nifer o straeon sy'n honni eu bod yn esbonio tarddiad y te du cyntaf. Mae un yn sôn am Gong Fu Wuyi Oolong (neu 'tea du Congou') yn cael ei ddatblygu yn ystod mynyddoedd Wuyi o Tsieina yn y 15fed neu'r 16eg ganrif. Dywed stori arall mai'r te du cyntaf oedd Xiao Zhong (neu 'Te du Souchong'), a ddatblygwyd yn Fujian, Tsieina, tua 1730.

Te du oedd y math cyntaf o de i'w gyflwyno i Ewrop a'r Dwyrain Canol. Arweiniodd ei lwyddiant masnachol yn y Gorllewin at gynhyrchu ar raddfa fawr yn Tsieina. Wedi'i ysgogi gan entrepreneuriaid ac anturwyr yr Alban a Lloegr a oedd yn dwyn planhigion te a hadau o Tsieina, cynhyrchwyd te i du i wledydd eraill. Plannodd y cwmnïau te cynnar Saesneg hyn planhigfeydd te mewn gwledydd eraill a datblygodd beiriannau i brosesu te heb yr angen am wneuthurwyr te.

Dros amser, cynhyrchodd cynhyrchu te du i India, Sri Lanka, a Kenya, ac yn ddiweddarach yn dal i fod yn Indonesia, Fietnam, Gwlad Thai, Rwanda, Brasil, ac mewn mannau eraill.

Tarddiad Te Du

Cynhyrchir teau du wedi'u gwneud â llaw yn bennaf mewn rhannau o Tsieina.

Yn bennaf, gwneir teau du o ansawdd uchel yn Tsieina, India (yn enwedig Darjeeling), Sri Lanka , ac (yn fwy diweddar) Nepal.

Gwneir tâp graddfa nwyddau ar gyfer cyfuniad masnachol ac fe'i gwerthir yn gyffredinol mewn symiau mawr mewn arwerthiannau. Cynhyrchir y rhain mewn sawl rhan o'r byd, gan gynnwys yr Ariannin, Brasil, Indonesia, Kenya, Malawi, Rwanda, Fietnam, Gwlad Thai, a Zimbabwe.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o wledydd nad ydynt yn hysbys am wneud te du wedi dechrau cynhyrchu symiau cyfyngedig ohoni. Mae hyn yn cynnwys Lloegr (lle mae tyfu te mewn tai gwydr) a Japan (gwlad sy'n adnabyddus am ei de gwyrdd). Gelwir y te du Siapanaidd yn wakocha (yn llythrennol, "te du Siapan").

Prosesu Te Du

Mae prif gamau cynhyrchu te du fel a ganlyn:

 1. Cynaeafu â llaw neu gan beiriant, fe'i gelwir hefyd yn 'blygu' yn y diwydiant te.
 2. Gwlychu trwm, sy'n gostwng cynnwys lleithder. Fe'i gwneir fel arfer mewn caffi mawr gyda chefnogwyr i gylchredeg aer a chael gwared â lleithder wrth iddo anweddu.
 3. Gwneir rholio gan beiriant neu, weithiau, wrth law i dorri'r waliau celloedd a rhyddhau olewau hanfodol.
 4. Ocsidiad oherwydd bod y olewau hanfodol yn cael eu hamlygu i'r aer. Mae'r canlyniad yn newid mewn blas, arogl a lliw, yn debyg iawn i'r hyn sy'n digwydd pan fyddwch yn torri apal a'i adael yn agored i aer am ychydig oriau. Cyfeirir at y cam hwn weithiau fel "eplesiad," er bod ocsideiddio yn derm ychydig yn fwy cywir ar gyfer y prosesau cemegol sy'n digwydd yn ystod y cyfnod hwn.
 5. Pobi neu losgi trwy broses wres uchel sy'n atal ocsidiad ac yn sychu'r te i'w storio .
 6. Mae trefnu yn broses lle mae unrhyw ddeunydd gwastraff, fel coesynnau mawr, yn cael ei ddileu ac mae gwahanol feintiau neu raddau dail wedi'u rhannu'n gyfres ar wahân. Gwneir y cam hwn fel arfer ar gyfer te peiriannau.
 7. Pecyn yw pan fydd y dail te yn cael ei storio mewn bagiau neu flychau ar gyfer llongau, Yn aml, mae'r cynwysyddion wedi'u labelu gyda nifer fawr.
 8. Mae cymysgu'n gam dewisol a ddefnyddir ar gyfer te graddfa nwyddau a llawer o dâp arbenigol , ond nid ar gyfer tegiau swp sengl.

Symiau Caffein mewn Te Du

Yn gyffredinol, mae te du yn cynnwys 50-90 mg o gaffein fesul cwpan. Fodd bynnag, mae yna lawer o ffactorau sy'n dylanwadu ar lefelau caffein mewn te a all wneud cwpan penodol o de du yn uwch neu'n is. Er enghraifft, mae'n debyg y bydd gan chai masala llai o gaffein na thy Assam pur oherwydd ei fod wedi'i gyfuno â sbeisys nad ydynt yn cynnwys caffein.